अनधिकृत इमारतीमध्ये मालमत्ता खरेदी करू नका, मालमत्ता खरेदी करण्यापूर्वी इमारत अधिकृत आहे का ते वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या विरार पूर्व येथील मुख्य कार्यालयातील नगररचना विभागाकडून तपासून घ्या. Don't buy Property in an unauthorized Construction, before buying Property please verify the documents related to permission from Town Planning department at Vasai Virar City Municipal Corporation Head Office, Virar East

मालमत्ता कर बिल भरणा
शोधा:    Help Line No: 8828137832   Email: propertytax.vvmc@gov.in 
प्रभाग:    झोन:    वॉर्ड क्र.:   
मालमत्ता क्र.:   

Frequently Asked Questions (FAQs)
• What is Corporation Office working Days and Time?
Monday to Friday office will remain open from 10:00 AM to 06:00PM
• महानगरपालिकेचे कार्यालयीन कामकाजाचे दिवस व वेळ.
महानगरपालिकेचे कार्यालय सोमवार ते शुक्रवार कार्यालय सकाळी १०:०० ते संध्याकाळी 6:०० या वेळेत खुले राहील

• What is your helpdesk Contact number and working time?
Our helpdesk Contact number is 8828137832 and helpdesk Centre works from Monday to Sunday between 9 Am to 8 Pm.
• महानगरपालिकेच्या मदत केंद्राच संपर्क क्र आणि कामाचे तास काय आहेत?
आमच्या संपर्क केंद्राचा क्रमांक 8828137832 आणि संपर्क केंद्र सोमवार ते रविवार सकाळी ०९.०० ते संध्याकाळी०८:०० दरम्यान कार्यरत असते.

• How can I make my bill payment online of Property / Water Bill? changes
You can pay your bill on website www.vvcmc.in or by vvcmc Vclick app https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eis.vvcmcapp You visit vvcmc website go to pay your property tax tab or pay your water tax ,you need to enter zone, ward no, property number and click on search button and your details will be display on screen. Click on “BHARNA KARA” to make payment.you can make payment by Net banking / Debit or Credit Card / BBPS .Email ID and Mobile Number are mandatory while making payment.
• मालमत्ताकर / पाणीपट्टी कराचे बिल ऑनलाईन कसे भरावे?
तुम्ही तुमचे कर महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळ www.vvcmc.in वर तसेच तुम्ही मोबाईलऑप https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eis.vvcmcapp द्वारे कर भरू शकता. महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर ‘आपला मालमत्ता कर भरा’किंवा ‘आपला पाणीपट्टी कर भरा’ ह्या बटणावर क्लिक केल्यानंतर आपणास आपल्या मालमत्तेचे तपशील भरावा लागेल. तपशील भरल्यानंतर search बटणावर क्लिक केलयास आपल्याला मालमत्ता किंवा पाणीपट्टी बिलाची रक्कम पाहता येईल.मालमत्ता अथवा पाणीपट्टी बिलाची (कराची) रक्कम दर्शविल्यानंतर “भरणा करा” ह्या बटणावर क्लिक केलयास आपण Netbanking / Debit or Credit Card / BBPS अशा माध्यमातून बिलाचा भरणा करावा. बिलाचा(कराचा) भरणा करताना आपला मोबाईल क्रमांक व ईमेल आयडी देणे आवश्यक आहे.

• How do I download my Payment Receipt?
Once you complete the payment process confirmation message will be sent on your mobile number and the receipt will sent on your registered email ID. You can also visit to VVCMC website enter zone, ward and property number. Once your property details are displayed you can able to view the download receipt option.
• मालमत्ताकर / पाणीपट्टी कराचे देयक ऑनलाईन भरल्यानंतर सदर देयकाची स्थिती कशी समजेल ?
कराचा भरणा केल्यानंतर, आपण भरणा करतेवेळी दिलेल्यामोबाईल क्रमांकावर आपणास भरणा यशस्वीरित्या झाल्याचा संदेश येतो. तसेच महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर ज्या पद्धतीने आपण भरणा कार्य्नासाठी तपशील भरला त्याच पद्धीतीने विचारलेली माहिती भरून serach बटन वर click करा . तितेच आपणास download receipt या पर्यायावर जावून आपण कराचे देयक अदा झाले आहे का ते पाहू शकता.

• If I make a payment at Office can I view receipt online?
No, you can’t view your payment receipt online. You need to visit nearest prabhag samiti office.
• कार्यालयात पैसे भरले तर मीमाझी पावती ऑनलाईन पाहू शकतो का?
कार्यालयात भरणा केलेल्या कराची पावती सद्यस्थितीत ऑनलाईन मध्ये मिळत नाही. सदर पावतीकरिता नजीकच्या महापालिका कार्यालयास भेट देण्यात यावी.

• Can I make a 5 years payment? Will I get any Discount?
Yes you can make a 5 years payment, but the discount offers only valid till 15 days from the date of bill received. (Bill received date is mentioned on bill)
• मालमत्ताकराचे ५ वर्षाचे देयक अदा केल्यास त्यावर सूट मिळेल का?
महानगरपालिकेच्या नियमानुसार आपण ५ वर्षाचे देयक अदा करू शकतो, तरी आपल्यला ही सवलत बिल मिळालेल्यापासून १५ दिवसांच्या आत देयकाची संपूर्ण रक्कम भरण्यात आली तर आपणास प्रचलित नियमानुसार आपणास सूट मिळेल.

• How can I change my name on Property Tax?
You need to visit the nearest VVCMC office for more details.
• मालमत्तानामांतर / हस्तांतरणाची पद्धत काय आहे?
हस्तांतरण अथवा नामांतरण ह्यासाठी आपणास महानगरपालिकेच्याकार्यालयास भेट देऊन संपूर्ण प्रक्रियाजाणून घेता येईल.

• Unable to view my Property Tax details while doing online payment.
You can contact our online VVCMC helpline no. 8828137832 and mail at Email ID: propertytax.vvmc@gov.in
• ऑनलाईन देय भरताना माझा मालमत्ता कर तपशील दिसत नाही.
काही तांत्रिक कारणामुळे जर आपणास आपले कराचे बिल दिसत नसेल तर आपण हेल्पलाईन क्रमांक 8828137832 वर संपर्क साधावा तसेच तुमी propertytax.vvmc@gov.in या इमेल id वर mail करू शकतात.

• How do I contact VVCMC for any queries or service requests?
For any queries you can contact us on 8828137832 or email us vvcmchelpdesk@ascentechindia.com
• कोणत्याही शंका किंवा सेवा विनंत्यासाठी मी VVCMC सोबत कसा संपर्क साधावा?
कोणत्याही प्रश्नांसाठी आपण आमच्याशी 8828137832 वर संपर्क साधू शकता किंवा आम्हाला vvcmchelpdesk@ascentechindia.com वर ईमेल करू शकता

Terms & Conditions
This is brought to you by The Vasai Virar City Municipal Corporation (VVCMC). These FAQs are for the general information of the customers. These FAQs are subject to regulatory changes from time to time and there may be a time lag/delay in updating of the same online.
अटी व शर्ती
हे आपल्या साठी वसई विरार शहर महानगरपालिका (VVCMC) आणले आहे. हे प्रश्न ग्राहकांच्या सामान्य माहितीसाठी असतात. हे वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न वेळोवेळी नियामक बदलांच्या अधीन असतात आणि त्याच ऑनलाइन अद्ययावत करण्यात काही कालावधी / विलंब होऊ शकतो.


मालमत्ता तपशील                                                                                                              No transaction fee for Online Payments FAQ
मालकांचे :  / भोगवटदाराचे नाव:  
पत्ता:  
१ वर्षा करीता
देय रक्क्म :     
वजा सुट :     
निव्वळ देय रक्कम :     
५ वर्षा करीता
देय रक्क्म :      
वजा सुट १५% :      
निव्वळ देय रक्कम :      

मागील ऑनलाइन पेमेंट दिनांक :        रक्कम :    
Pay Via QR Code
Receipt History