अनधिकृत इमारतीमध्ये मालमत्ता खरेदी करू नका, मालमत्ता खरेदी करण्यापूर्वी इमारत अधिकृत आहे का ते वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या विरार पूर्व येथील मुख्य कार्यालयातील नगररचना विभागाकडून तपासून घ्या. Don't buy Property in an unauthorized Construction, before buying Property please verify the documents related to permission from Town Planning department at Vasai Virar City Municipal Corporation Head Office, Virar East

मालमत्ता कर बिल भरणा
शोधा:    Help Line No: 8828137832   Email: propertytax.vvmc@gov.in 
झोन:    वॉर्ड क्र.:   
मालमत्ता क्र.:   

Frequently Asked Questions (FAQs)
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
• What is Corporation Office working Days and Time?
Monday to Saturday office will remain open from 10:00 AM to 05:00PM (On every 2nd and 4th Saturday and on Bank Holidays office will remain closed.
• महानगरपालिकेचे कार्यालयीन कामकाजाचे दिवस व वेळ.
महानगरपालिकेचे कार्यालय सोमवार ते शनिवार कार्यालय सकाळी १०:०० ते संध्याकाळी ५:०० या वेळेत खुले राहील (दर २रा व ४था शनिवारी आणि बँक सुट्टीतील कार्यालय बंद राहील)

• What is your Contact Centre working time?
Our Contact Centre works from Monday to Sunday between 9 am to 8 Pm.
• महानगरपालिकेच्या मदत केंद्राची कार्यालयीन कामकाजाचे दिवस व वेळ.
आमचे संपर्क केंद्र सोमवार ते रविवारी सकाळी ९:०० ते संध्याकाळी ८:०० दरम्यान कार्यरत असते.

• How can I make my bill payment online of Property / Water Bill?
You can Login to website www.vvcmc.in you need to enter zone, ward no, property number and click on search button and your details will be display on screen. Click on “BHARNA KARA” to make payment. Email ID and Mobile Number are mandatory while making payment.
• मालमत्ता कर / पाणीपट्टी कराचे बिल ऑनलाईन कसे भरावे?
महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळ www.vvcmc.in वर ‘आपला मालमत्ता कर भरा’ किंवा ‘आपला पाणीपट्टी कर भरा’ ह्या बटणावर क्लिक केल्यानंतर आपणास आपल्या मालमत्तेचे तपशील भरावा लागेल. तपशील भरल्यानंतर search बटणावर क्लिक केलयास आपल्याला मालमत्ता किंवा पाणीपट्टी बिलाची रक्कम पाहता येईल. मालमत्ता अथवा पाणीपट्टी बिलाची (कराची) रक्कम दर्शविल्यानंतर भरणा करा ह्या बटणावर क्लिक केलयास आपण Netbanking / Debit or Credit Card / BBPS अशा माध्यमातून बिलाचा भरणा करावा. बिलाचा (कराचा) भरणा करताना आपला मोबाईल क्रमांक व ईमेल आयडी देणे आवश्यक आहे.

• How do I download my Payment Receipt?
Once you complete the payment process confirmation message will be sent on your mobile number and the receipt will sent on your registered email ID. You can also login to VVCMC website enter zone, ward and property number. Once your property details are displayed you can able to view the download receipt option.
• मालमत्ता कर / पाणीपट्टी कराचे देयक ऑनलाईन भरल्यानंतर सदर देयकाची स्थिती कशी समजेल
कराचा भरणा केल्यानंतर, आपण भरणा करतेवेळी दिलेल्या मोबाईल क्रमांकावर आपणास भरणा यशस्वीरित्या झाल्याचा संदेश येतो. तसेच ज्या पद्धतीने आपण भरणा केला आहे त्यापद्धतीने आपण कराचे देयक अदा झाले आहे का ते पाहू शकता.

• If I make a payment at Office can I view receipt online?
No, you can’t view your payment receipt online. You need to visit nearest prabhag samiti office.
• कार्यालयात पैसे भरले तर मी माझी पावती ऑनलाईन पाहू शकतो का?
कार्यालयात भरणा केलेल्या कराची पावती सद्यस्थितीत ऑनलाईन मध्ये मिळत नाही. सदर पावतीकरिता नजीकच्या महापालिका कार्यालयास भेट देण्यात यावी.

• Can I make a 5 years payment? Will I get any Discount?
Yes you can make a 5 years payment, but the discount offers only valid till 15 days from the date of bill received. (Bill received date is mentioned on bill).
• मालमत्ता कराचे ५ वर्षाचे देयक अदा केल्यास त्यावर सूट मिळेल का?
महानगरपालिकेच्या नियमानुसार आपण ५ वर्षाचे देयक अदा करू शकतो, प्रचलित नियमानुसार आपणास सूट मिळेल.

• How can I change my name on Property Tax?
You need to visit the nearest VVCMC office for more details.
• मालमत्ता नामांतर / हस्तांतरणाची पद्धत काय आहे?
हस्तांतरण अथवा नामांतरण ह्यासाठी आपणास महानगरपालिकेच्या कार्यालयास भेट देऊन संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घेता येईल.

• Unable to view my Property Tax details while doing online payment.
You can contact our online VVCMC helpline no. 8828137832.
• ऑनलाईन देय भरताना माझा मालमत्ता कर तपशील दिसत नाही.
काही तांत्रिक कारणामुळे जर आपणास आपले कराचे बिल दिसत नसेल तर आपण हेल्पलाईन क्रमांक 8828137832 वर संपर्क साधावा.

• How do I contact VVCMC for any queries or service requests?
For any queries you can contact us on 8828137832 or email us vvcmchelpdesk@ascentechindia.com
• कोणत्याही शंका किंवा सेवा विनंत्यासाठी मी VVCMC सोबत कसा संपर्क साधावा?
कोणत्याही प्रश्नांसाठी आपण आमच्याशी 8828137832 वर संपर्क साधू शकता किंवा आम्हाला vvcmchelpdesk@ascentechindia.com वर ईमेल करू शकता.

Terms & Conditions
This is brought to you by The Vasai Virar City Municipal Corporation (VVCMC). These FAQs are for the general information of the customers. These FAQs are subject to regulatory changes from time to time and there may be a time lag/delay in updating of the same online.
अटी व शर्ती
हे आपल्यासाठी वसई विरार शहर महानगरपालिका (VVCMC) आणले आहे. हे प्रश्न ग्राहकांच्या सामान्य माहितीसाठी असतात. हे वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न वेळोवेळी नियामक बदलांच्या अधीन असतात आणि त्याच ऑनलाइन अद्ययावत करण्यात काही कालावधी / विलंब होऊ शकतो.
मालमत्ता तपशील                                                                                                              No transaction fee for Online Payments FAQ
मालकांचे :  / भोगवटदाराचे नाव:  
पत्ता:  
१ वर्षा करीता
देय रक्क्म :     
वजा सुट १% :     
निव्वळ देय रक्कम :     
५ वर्षा करीता
देय रक्क्म :      
वजा सुट १५% :      
निव्वळ देय रक्कम :      

मागील ऑनलाइन पेमेंट दिनांक :        रक्कम :    
OTP Confirmation!!
Please Enter OTP sent to Your Mobile Number

OTP*:
1. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या अनुसूची ‘ड’ चे प्रकरण ८, नियम ४० अन्वये एकत्रित मालमत्ता करासह इतर कर संबंधितांकडून येणे आहे, ती रक्कम हे देयक प्राप्त झाल्यापासून पंधरा दिवसाच्या आत, महानगरपालिकेकडे भरावी. अशी आपणास विनंती करण्यात येत आहे.
2. सदर बिलाची पूर्ण रक्कम ३१ डिसेंबर पर्यंत न भरल्यास २ % शास्ती आकारण्यात येईल व २ % शास्ती ही जोपर्यंत रक्कम पूर्ण भरत नाही तोपर्यंत प्रत्येक महिन्यासाठी पूर्ण बिलावर आकारण्यात येईल. (महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या अनुसूची ‘ड’ चे प्रकरण ८, नियम ४१ अनुसरून).
3. विशेष सुट : - ज्या मालमत्ता धारकांना बिलात विनिर्दिष्ट केलेली रक्कम आजपासून पुढील पाच वर्षांची आगाऊ भरायची असेल त्यांना एकत्रित चालू मागणीच्या मालमत्ता करामध्ये १५ % सुट देण्यात येईल. बिलात विनिर्दिष्ट केलेली रक्कम बिल देय दिनांकापूर्वी भरणा करावी.
4. हे देयक मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत देयकाची संपूर्ण रक्कम भरण्यात आली तर १ % मागणीनुसार मनपा मार्फत सवलत देण्यात येईल.
5. रेन वॉटर हार्वेस्टींग प्रकल्प अंमलात आणणाऱ्या मालमत्ता धारकांना मागणी नुसार मा. आयुक्त यांचे मंजुरीअंती एकत्रित मालमत्ता कराच्या २ % सवलत अनुज्ञेय असेल. तसेच प्रकल्प खर्चाच्या २० % किंवा अधिकतम रुपये १ लक्ष इतके अनुदान अनुज्ञेय राहील.
6. सौरउर्जेचा वापर गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रांगणातील दिव्यांसाठी करणाऱ्या व सोलर हिटर चा वापर करणाऱ्या संस्थांसाठी मागणीनुसार मा. आयुक्त यांचे मंजुरीअंती एकत्रित मालमत्ताकराच्या २ % सवलत मिळेल. तसेच प्रकल्प खर्चाच्या २० % किंवा अधिकतम रु. १ लक्ष इतके अनुदान अनुज्ञेय राहील.
7. निसर्ग ऋण प्रकल्प राबवून स्वतःच्या गृह निर्माण संस्थेत कचरा निर्मुलन करणाऱ्या गृह निर्माण संस्थेस मागणीनुसार मा. आयुक्त यांचे मंजुरीअंती एकत्रित मालमत्ताकरात २ % सवलत अनुज्ञेय असेल. तसेच प्रकल्प खर्चाच्या २० % किंवा अधिकतम रु. १ लक्ष इतके अनुदान अनुज्ञेय राहील.